Từ ngày 22 tháng 6 năm 2020 đến ngày 25 tháng 6 năm 2020 sinh viên kiểm tra trên trang cá nhân đã đúng các thông tin trong mục thông tin người học về số tài khoản ngân hàng (Tài khoản phải chính chủ của sinh viên, không được mượn tài khoản của người khác) nếu chưa đúng sinh viên tiến hành chỉnh sửa số tài khoản ngân hàng của mình trên trang cá nhân trong mục thông tin người học của sinh viên.

Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020  phòng Kế hoạch – Tài chính tiến hành chuyển khoản số tiền thừa cho sinh viên qua ngân hàng. Sau ngày 02 tháng 7 năm 2020 sinh viên kiểm tra trong thẻ của mình đã nhận đúng với số tiền thừa hay chưa nếu chưa đúng liên hệ với Nhà trường qua Phòng  Kế hoạch – Tài chính để giải quyết.

Đề nghị các khoa, Viện đào tạo thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện theo kế hoạch.

Trân trọng thông báo ./.

                                                                               Nghệ An, ngày 22 tháng 06 năm 2020.

                                                                                         Phòng Kế hoạch - Tài chính