Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

DHCQ_LT

Thông báo V/v tổ chức thu tiền giấy thi, giấy nháp HK1 năm học 2016-2017 (30/11/2016)
.

Kính gửi:  - Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Trường;

-   Toàn th sinh viên chính quy, học viên SĐH tại trường.

 

                               

  Căn cứ Quyết định số 3658/QĐ-ĐHV ngày 30/10/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh về việc ban hành bổ sung, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của trường. Để các kỳ thi đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, trung thực, Nhà trường thống nhất sử dụng cùng một loại giấy thi, giấy nháp do Trường Đại học Vinh tổ chức in ấn tập trung và cấp cho người dự thi.

Nguồn kinh phí in ấn giấy thi, giấy nháp huy động đóng góp của người dự thi là học sinh, sinh viên, học viên của các hệ đại học chính quy, học viên sau đại học tại Trường, sinh viên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đang theo học tại Trường với định mức tiền giấy thi, giấy nháp học kỳ 1 năm học 2016-2017 là: 25.000 đồng/học sinh-sinh viên-học viên. Sinh viên, học viên nạp tiền tại phòng thu học phí của nhà trường theo thời gian quy định các ngày trong tuần.

Nhận được thông báo này Nhà trường yêu cầu trưởng các khoa đào tạo, Phòng Công tác Chính trị - HSSV, Phòng Đào tạo Sau đại học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên,  Hội sinh viên, Đoàn thanh niên Trường triển khai thông tin đến các sinh viên biết và kiểm tra số dư trên tài khoản của mình.

Sau khi nhà trường nhập định mức phải thu giấy thi giấy nháp vào phần mềm trường hợp sinh viên, học viên nào không đủ số dư có trên tài khoản sinh viên sẽ không đăng ký học được và sẽ không được dự thi kết thúc học phần.

 

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  BGH (để b/c);

-  Gửi qua eOffice;

-  Lưu HCTH, KHTC.

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

QTP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

 Đã ký

 

 

 

 

 ThS. Đậu Đăng Tuấn

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 9

Lượt truy cập: 27452