Từ ngày 30 tháng 7 năm 2020 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020 sinh viên câp nhật thông tin số tài khoảntên ngân hàng trong trang cá nhân ở mục thông tin người học về số tài khoản ngân hàng (Tài khoản phải chính chủ của sinh viên, không được mượn tài khoản của người khác). 

Đề nghị các khoa, Viện đào tạo thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện theo kế hoạch để nhà trường chi trả đợt tiếp theo cho sinh viên.

Trân trọng thông báo ./.

                                                                               Nghệ An, ngày 30 tháng 07 năm 2020.

                                                                                         Phòng Kế hoạch - Tài chính