Từ ngày 30 tháng 7 năm 2020 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020 sinh viên kiểm tra trên trang cá nhân đã đúng các thông tin trong mục thông tin người học về số tài khoản ngân hàng (Tài khoản phải chính chủ của sinh viên, không được mượn tài khoản của người khác) nếu chưa đúng sinh viên tiến hành chỉnh sửa số tài khoản và tên ngân hàng của mình trên trang cá nhân trong mục thông tin người học của sinh viên.

Đề nghị các khoa, Viện đào tạo thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện theo kế hoạch để nhà trường tiến hành chi trả tiền thừa cho sinh viên.

Trân trọng thông báo ./.

                                                                               Nghệ An, ngày 30 tháng 07 năm 2020.

                                                                                         Phòng Kế hoạch - Tài chính